Každý správny používateľ Windows ,,pripravený na všetko” by mal mať štartovaciu disketu. V tomto článku si ukážeme ako vytvárať štartovacie diskety s podporou CD-ROM, myši, inštalačných pomôcok a so súborovým manažérom.

Na čo slúži štartovacia disketa ?

Situácií, pri ktorých využijeme štartovaciu disketu, je hneď niekoľko :
- po vírusovej infekcií
- pri novom HDD
- po páde systému
- na začiatku inštalácie Windows
- ak je HDD nedostupný

Originálna štartovacia disketa

Niekedy nám postačí aj originálna štartovacia disketa od Windows. Tá nám však umožní iba to, že sa z nej nabootuje MS-DOS a my máme k dispozícií iba príkazový riadok a prístup k jednotke CD-ROM. Pre skúsených používateľov to postačuje, ale my predsa chceme väčší komfort a pohodlie. Originálnu štartovaciu disketu od Windows vytvoríme tak, že zadáme Štart | Ovládací Panel | Pridať alebo odstrániť programy, prepneme na záložku Spúšťacia disketa a zadáme Vytvoriť disketu.

Výroba vylepšenej štartovacej diskety

Teraz si ukážeme, ako ľahko vytvoriť spúšťaciu disketu, ktorá obsahuje podporu CD-ROM mechaniky, myši a zavedie súborový manažér Volkov Commander. Prvým krokom je naformátovanie diskety s prenesením systému. Ďalej na disketu nahráme súbory fdisk.exe, format.com, scandisk.exe, excract.exe (nachádzajú sa vo Windows\Command) a smartdrv.exe (z adresára Windows). Potom pridáme aj ovládač myši - väčšinou mouse.com. Ďalší krok je vytvorenie adresárov CDROMDRV a VC na diskete. Do adresára VC skopírujeme Volkov Commander. Súbory typu .doc môžeme kľudne vynechať. Do adresára CDROMDRV skopírujeme ovládač mechaniky CD-ROM. Nájdeme ho na diskete od CD-ROM mechaniky. U mňa sú to súbory atapicd.sys a mscdex.exe. Na disketu pridáme aj dva prázdne súbory, a to autoexec.bat a config.sys. Do súboru config.sys zapíšeme :

FILES=30 REM ======== ATAPI CD-ROM Install Modification - Begin ======== DEVICE=A:\CDROMDRV\ATAPICD.SYS /D:CD003 REM ======== ATAPI CD-ROM Install Modification - End ========

a do súboru autoexec.bat :

@ECHO OFF PROMPT $p$g PATH A:\VC; SET TEMP=A:\VC REM ======== ATAPI CD-ROM Install Modification - Begin ======== A:\CDROMDRV\MSCDEX /V /D:CD003 /M:10 REM ======== ATAPI CD-ROM Install Modification - End ======== lh mouse.com lh vc.com

Štruktúra súborov na diskete je teraz :

CDROMDRV
- mscdex.exe 25 361 b
- atapicd.sys 22 208 b
VC
- archives.mnu 225 b
- format.mnu 174 b
- vc.com 65 069 b
- vc.ext 94 b
- vc.ini 461 b
- vc.mnu 96 b
- vcedit.ext 11 b
- vcview.ext 409 b
autoexec.bat 351 b
command.com 94 946 b
config.sys 181 b
drvspace.bin 69 031 b
extract.exe 93 242 b
fdisk.exe 64 732 b
format.com 50 071 b
io.sys 222 390 b
mouse.com 44 953 b
msdos.sys 9 b
scandisk.exe 147 377 b
smartdrv.exe 45 379 b
Spolu : 946 770 b

Disketa je teraz už plne funkčná a pripravená na použitie.

Výroba vylepšenej štartovacej diskety s inštalačnými pomôckami

Prvý krok je vytvorenie štandardnej windowsáckej štartovacej diskety v Ovládacích paneloch. Na ňu potom nahráme tieto súbory : drvspace.sys, emm386.exe, mouse.com, vc.com a vc.ini.

Súbor autoexec.bat editujeme takto :

@ECHO OFF set EXPAND=YES SET DIRCMD=/O:N set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15 set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C cls call setramd.bat %LglDrv% set temp=c:\ set tmp=c:\ path=%RAMD%:\;a:\;%CDROM%:\ copy command.com %RAMD%:\ > NUL set comspec=%RAMD%:\command.com copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL copy readme.txt %RAMD%:\ > NUL :ERROR IF EXIST ebd.cab GOTO EXT echo Vlozte prosim spoustaciu disketu c. 2 echo. pause GOTO ERROR :EXT %RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL echo Diagnosticke nastroje boli uspesne zavedene do jednotky %RAMD%. echo. IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM% echo. GOTO QUIT :QUIT rem clean up environment variables set CDROM= set LglDrv= lh mouse.com lh vc.com

Súbor config.sys edituje takto :

[menu] menuitem=CD, Spustit syst‚m s podporou jednotek CD-ROM. menuitem=NOCD, Spustit syst‚m bez podpory jednotek CD-ROM. menudefault=CD,5 menucolor=7,0 [COMMON] device=himem.sys /testmem:off dos=umb,high,auto device=emm386.exe /noems device=drvspace.sys /move files=10 buffers=10 stacks=9,256 devicehigh=ramdrive.sys /E 2048 lastdrive=z device=display.sys con=(ega,,1) country=042,852,country.sys install=mode.com con cp prepare=((852) ega.cpi) install=mode.com con cp select=852 install=keyb.com cz,,keybrd2.sys [CD] device=oakcdrom.sys /D:mscd001 device=btdosm.sys device=flashpt.sys device=btcdrom.sys /D:mscd001 device=aspi2dos.sys device=aspi8dos.sys device=aspi4dos.sys device=aspi8u2.sys device=aspicd.sys /D:mscd001 [NOCD]

Súbor setramd.bat editujeme takto :

@echo off set RAMD= set CDROM= echo. echo Prebieha spustenie tohto pocitaca. echo Priprava moze trvat aj niekolko minut. Cakajte prosim. echo. a:\findramd if errorlevel 255 goto no_ramdrive if not errorlevel 3 goto no_ramdrive goto do_shift :loop if errorlevel %1 goto no_shift :do_shift set cdrom=%2 shift shift if not %1*==* goto loop goto no_ramdrive :no_shift set ramd=%2 if "%RAMD%"=="C" goto c_drive goto success :c_drive echo System Windows 98 zjistil, ze jednotka C: neobsahuje platny oddiel echo typu FAT alebo FAT32\. Pricin moze byt niekolko : echo. echo 1\. Na jednotke bude mozno treba znovu vytvorit oddiely. echo V prikazovom riadku systemu MS-DOS spustte program FDISK. echo. goto success :no_ramdrive echo Program na spostacej diskety systemu Windows 98 nemohol vytvorit echo docasnu jednotku pre diagnosticke nastroje. echo. :success

Ďalej môžeme pokojne vymazať obsah súboru readme.txt, ale samotný súbor zmazať nesmieme. Štruktúra diskety by mala potom vyzerať takto :

ASPI2DOS.SYS 18 821 b
ASPI4DOS.SYS 8 915 b
ASPI8DOS.SYS 22 102 b
ASPI8U2.SYS 24 026 b
ASPICD.SYS 9 898 b
AUTOEXEC.BAT 878 b
BTCDROM.SYS 7 932 b
BTDOSM.SYS 7 709 b
COMMAND.COM 94 946 b
CONFIG.SYS 769 b
COUNTRY.SYS 30 742 b
DISPLAY.SYS 9 624 b
DRVSPACE.BIN 69 031 b
DRVSPACE.SYS 1 639 b
EBD.CAB 277 857 b
EBD.SYS 0 b
EGA.CPI 58 870 b
EMM386.EXE 125 767 b
EXTRACT.EXE 93 242 b
FDISK.EXE 64 860 b
FINDRAMD.EXE 6 855 b
FLASHPT.SYS 18 137 b
HIMEM.SYS 10 500 b
IO.SYS 222 390 b
KEYB.COM 10 343 b
KEYBRD2.SYS 31 942 b
MODE.COM 14 377 b
MSDOS.SYS 9 b
OAKCDROM.SYS 41 302 b
RAMDRIVE.SYS 5 333 b
README.TXT 0 b
SETRAMD.BAT 921 b
VC.COM 65 210 b
VC.INI